Faktura vzor

Nevíte, jak má vypadat faktura, co musí obsahovat? Hledáte vzor faktury? Zde máme pro vás zdarma ke stažení vzory faktur pro plátce i neplátce DPH. Stačí fakturu vyplnit a zdarma používat.

Vše, co má obsahovat faktura – daňový doklad je obsaženo v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 11 Účetní doklady, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH). Citace zákonů…

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 11 Účetní doklady:

1. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
-označení účetního dokladu,
-obsah účetního případu a jeho účastníky,
-peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
-okamžik vyhotovení účetního dokladu,
-okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
-podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH):

§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

1. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo doklad vystavený podle § 92a.
2. Běžný daňový doklad musí obsahovat:
-obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
-daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
-obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
-daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
-evidenční číslo daňového dokladu,
-rozsah a předmět plnění,
-datum vystavení daňového dokladu,
-datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
-jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
-základ daně,
-základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
-výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

Stahujte zdarma vzory faktur:

Faktura neplátce DPH vzor 1 (Exel)

Faktura neplátce DPH vzor 2 (Exel)

Faktura plátce DPH vzor 1 (Exel)

Faktura plátce DPH vzor 2 (Exel)

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Faktura vzor

Filed under Formuláře