Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) je jedna z možností pracovní smlouvy ze mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

DPP se musí sjednat písemně a musí obsahovat:

1. Dobu, na kterou se uzavírá.
2. Vymezení úkolu nebo činnosti.
3. Výši sjednané odměny.
4. Rozsah práce.

Zaměstnanec může DPP uzavřít s neomezeným počtem zaměstnavatelů.

Rozsah práce pro jednoho zaměstnavatele nesmí být v jednom kalendářním roce překročit 300 hodin. I v případě, že se stejným zaměstnavatelem uzavřete více dohod o provedení práce, součet prací za všechny sjednané dohody nesmí v tento limit překročit.

Danění a placení pojistného se u DPP liší podle výše odměny a podle toho, zda máte u daného zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani („růžové“) a tedy uplatňujete slevu na pojistníka případně další slevy.

Z DPP do 10 000 Kč se neplatí sociální ani zdravotní pojištění (nehradí zaměstnanec ani zaměstnavatel). Pokud ale neplatíte zdravotní pojištění jinde a zároveň nejste tzv. „státní“ pojištěnec (důchodce, student, na rodičovské,..), musíte platit zdravotní pojištění jako Osoba bez zdanitelných příjmů v konstantní výši 13,5 % z minimální mzdy pro daný rok. (v roce 2023 tedy z částky 17300 Kč = 2336 Kč)

Pokud nemáte podepsané prohlášení k dani zdaňuje se 15% srážkovou daní.

Měsíční odměna nad 10.000 Kč (od jednoho zaměstnavtele). Sociální a zdravotní pojištění se odvádí – zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 33,8 % z hrubé mzdy. Placena 15% zálohová daň.

Prohlášení k dani lze mít na jeden konkrétní měsíc nebo období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Tedy ve stejný měsíc nemohu mít prohlášení podepsáno u více zaměstnavatelů, ale např. na první čtvrtletí lze mít prohlášení podepsáno u jednoho zaměstnavatele a na zbytek roku u jiného.